Fastighetsförvaltare

Start augusti 2017

Fastighetsförvaltaren har det affärsmässiga ansvaret för en eller flera fastigheter. Det innebär att fastighetsförvaltaren ansvarar för att säkerställa att kunderna är nöjda och att fastighetens ekonomi utvecklas enligt mål och planer. Därutöver har fastighetsförvaltaren ansvar för att lagar och förordningar följs. Fastighetsförvaltaren initierar upphandling och uppföljning av konsulter och entreprenörer samt ansvarar i vissa fall för egen personal.

Arbetet som fastighetsförvaltare kan se mycket olika ut beroende på vilken typ av fastighet man är ansvarig för och på fastighetens storlek. Man kan vara specialiserad på vissa delar av fastighetsförvaltningen eller ha ett övergripande ansvar.

Förvaltaren ansvarar för planering av reparationer och underhåll, entreprenadupphandling, tillsyn av anläggningar, uppvärmning, att städning och trädgårdsarbete sköts med mera. Man kan i den rollen också vara arbetsledare för driftspersonal, till exempel fastighetsskötare, som utför de olika praktiska sysslorna.

Förvaltaren ansvarar vidare för budget och budgetuppföljning. Man förhandlar om lokalhyror och skriver hyreskontrakt. Man kan också ha ansvaret för bokföring och skattefrågor med mera.

Alla dessa arbetsuppgifter medför en stor mängd kontakter med hyresgäster, myndigheter och entreprenörer. Eftersom fastighetsförvaltarens arbetsuppgifter är av väldigt olika slag och hela tiden breddas ökar också kompetenskraven. Det är en fördel om man är intresserad och kunnig i såväl teknik och ekonomi som arbetsledning.


Efter genomgången utbildning ska den studerande ha kompetens för att kunna arbeta som:

 • fastighetsförvaltare
 • förvaltningschef
 • fastighets- och/eller affärsutvecklare
 • teknisk, ekonomisk, kommersiell, kontrakts- och/eller relationsförvaltare
 • fastighetschef
 • uthyrare, fastighet
 • etc.


Utbildningen

Fastighetsförvaltarprogrammet omfattar 500 Yh-poäng, vilket motsvarar 2,5 års heltidsstudier och leder fram till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen som fastighetsförvaltare.

Utbildningens mål

En fastighetsförvaltare beskrivs enligt fastighets­branschens utbildningsnämnd på följande sätt:

”Fastighetsförvaltaren har det affärsmässiga ansvaret för en eller flera fastigheter. Det innebär att Fastighetsförvaltaren ansvarar för att säkerställa att kunderna är nöjda, att fastighetens ekonomi utvecklas enligt mål och planer. Därutöver har Fastighetsförvaltaren ansvaret för att lagar och förordningar följs. Fastighetsförvaltaren initierar upphandling och uppföljning av konsulter och entreprenörer samt ansvarar i vissa fall för egen personal.”

Förvaltarens arbetsuppgifter är olika beroende på rollinnehåll i olika organisationer. Arbetsuppgifterna kan omfatta att arbeta med kunder, uthyrning, teknik, ekonomi, miljö, analys, värdering och utveckling av mark, lokaler och byggnader och andra fastighetsrelaterade uppgifter.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna:
 • ansvara för drift, skötsel, underhåll samt fastighetstekniska frågor
 • ansvara för uthyrning av bostäder och lokaler
 • ansvara för ekonomiskt utfall, på kort och lång sikt
 • ta ett arbetsledande personal- och arbetsmiljömässigt ansvar
 • ansvara för upphandling avseende varor, tjänster och entreprenader
 • ansvara för att olika intressenters krav och förväntningar hanteras
 • ta ett affärsmässigt ansvar för långsiktig fastighetsutveckling, investeringar och förädling
 • ansvara för professionell kommunikation med hyresgäster, medarbetare och andra intressenter
 • hantera och bedöma juridiska ärenden inom fastighetsförvaltning.

Utbildningens huvudsakliga uppläggning och innehåll

Utbildningen till fastighetsförvaltare är en tvärvetenskaplig utbildning omfattande fem terminers heltidsstudier.

Ett mycket viktigt utbildningsmoment är LIA som har till syfte att tydliggöra yrkesprofilen och ge studenten goda förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. Det innebär att både praktiska och teoretiska kunskaper inhämtas ute på en arbetsplats.


Kurser som ingår i programmet för fastighetsförvaltare:

Fastighetsföretagande – 40 Yh-poäng
Projektledning – 20 Yh-poäng
Underhållsplanering – 15 Yh-poäng
Ledarskap och kommunikation – 15 Yh-poäng
Miljö och hållbarhet – 10 Yh-poäng
Arbetsmiljö, trygghet och säkerhet – 10 Yh-poäng
Yttre miljö – 10 Yh-poäng

Företagsekonomi och marknadsföring – 25 Yh-poäng
Investeringskalkylering – 20 Yh-poäng
Fastighetsekonomi – 30 Yh-poäng

Elsäkerhet – 10 Yh-poäng
Byggnadsteknik och -fysik – 30 Yh-poäng
Installationsteknik – 35 Yh-poäng
Styr- och reglerteknik – 10 Yh-poäng

Juridik – 20 Yh-poäng
Hyresrätt – 25 Yh-poäng
Upphandling och entreprenadjuridik – 25 Yh-poäng

LIA 1 – Fastighetsföretagande – 40 Yh-poäng
LIA 2 – Teknik – 40 Yh-poäng
LIA 3 – Fastighetsförvaltning – 45 Yh-poäng

Examensarbete – 25 Yh-poäng


Vad krävs för att vara behörig att söka denna utbildning?

Läs mer om behörighet här.

Vill du ha mer information?

Skicka ett ebrev till info@fastighetsakademin.se eller ring 031-734 11 60.