FASTIGHETSINGENJÖR 

400 poäng = 2 års yrkeshögskoleutbildning

Som Fastighetsingenjör har du det operativa ansvaret för fastighetsbeståndens drift och underhåll. Fastighetsingenjören ansvarar ofta för olika typer av tekniska projekt som utvecklar och förädlar fastigheter. Både byggnadstekniska och VVS-installationstekniska frågor är en mycket viktig del i arbetet eftersom, särskilt nyproducerade, fastigheter idag har mycket avancerade tekniska system.

Fastighetsingenjören är en specialist som också har huvudansvaret för att optimera fastighetens tekniska system. Vidare ansvarar man i rollen som fastighetsingenjör för kvalificerade upphandlingar och har ibland en ledarroll med personalansvar. Arbetet är, till sin natur, omväxlande och bjuder på stora möjligheter till personlig utveckling och goda anställningsvillkor i en expansiv bransch som inte flyttar utomlands.

Vår utbildning till Fastighetsingenjör omfattar 2 års heltidsstudier och mer där till, vilket motsvarar 400 Yh-poäng. Vi har 18 timmars lärarledd undervisning per vecka. Resterande tid sker betygsgrundande, grupp- eller enskilda arbeten där handledare alltid finns tillgängliga.

Utbildningen innefattar tre LIA-perioder; varav den första omfattar 6 veckor, den andra 8 veckor och den sista 6 veckor. Under LIA-perioder får studenterna möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken. Det är också här de skaffar sig ett värdefullt kontaktnät och vanligen träffar sina framtida arbetsgivare i fastighetsbranschen.

Efter utbildningen till Fastighetsingenjör kan du med mycket goda anställningsvillkor, arbeta som fastighetsingenjör, fastighetsförvaltare, teknisk förvaltare, projektledare, driftsansvarig, energistrateg, underhållschef, energiingenjör, driftingenjör, VVS-ingenjör m.fl. Har du frågor? Tveka inte att kontakta oss!

ANSÖKAN

Preliminär start av YH-utbildning till Fastighetsingenjör HT 2023.

Byggnadsteknik och -fysik
Den studerande ska få avancerade kunskaper om byggnadsteknik, dimensioneringsprinciper avseende värme, fukt, brand och laster. Den studerande ska vidare få mycket goda kunskaper i byggnadstekniska förlopp, särskilt vad gäller värme- och fukttransport. Den studerande ska vidare erhålla kunskaper om fastställande av effekt- och energibehov för en byggnad. Kursen bygger på tidigare kurs – Fastighetsföretagande.

Kunskaperna ska leda till förståelse för hur byggnader är konstruerade och vilka krav som ställs med hänsyn taget till bärighet, energianvändning, tillgänglighet, brandskydd, fuktproblematik och miljöpåverkan. Vidare ska den studerande kunna analysera och föreslå åtgärder avseende byggnadsfysikaliska problem med hänsyn taget till brukare, verksamhet, miljöaspekter och ekonomiska faktorer.

Installationsteknik
Den studerande ska få avancerade kunskaper om inneklimatets betydelse för brukare och byggnad med hänsyn taget till miljö-, hälso- och energiaspekter, ekonomiska faktorer samt myndigheters föreskrifter. Kursen ska vidare ge gedigna kunskaper om värme- och ventilationssystemens uppbyggnad, funktion, underhåll och drift samt allmänna kunskaper om kylsystemens uppbyggnad, funktion, underhåll och drift. Kursen behandlar översiktligt även sanitetssystem. Kursen bygger på tidigare kurs – Byggnadsteknik och -fysik.

Kunskaperna ska leda till att den studerande självständigt ska kunna säkerställa att installerade system uppfyller kraven avseende en god kvalitet på inomhusklimatet.

Kyl- och värmepumpsteknik
Den studerande ska få djupa kunskaper om kylsystemens uppbyggnad och funktion samt djupa kunskaper om drift och underhåll av kyl- och värmepumpanläggningar med hänsyn till främst miljö-, hälso- och energiaspekter, myndigheters nationella och internationella föreskrifter samt ekonomiska faktorer. Kursen bygger på tidigare kurser – Byggnadsteknik och -fysik samt Installationsteknik.

Kunskaperna ska leda till att den studerande kan tillse att kyl- och värmepumpsaggregat underhålls i enighet med gällande föreskrifter, samt kunna felsöka och optimera kyl- och värmepumpsaggregat med deras kringutrustning avseende energianvändning, miljö, säkerhet och ekonomi.

Elsäkerhet
Den studerande ska få djupa kunskaper om elteknik och byggnaders elsystem med tillhörande komponenter. Vidare ska den studerande få specialiserade kunskaper inom elsäkerhet och gällande säkerhetsföreskrifter.

Kunskaperna ska leda till att den studerande kan avgöra vilka arbeten som får utföras med olika auktorisationer, samt kunna reglerna om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet.

Styr- och övervakningssystem
Den studerande ska få djupa kunskaper om hur värme-, kyl- och ventilationssystem styrs, regleras, samordnas och övervakas. Kursen ska vidare ge kunskaper om de i systemen ingående styr- och reglertekniska komponenterna, samt kunskaper om installation, driftsättning och underhåll. Kursen bygger på tidigare kurser – Elsäkerhet, Byggnadsteknik och fysik samt Installationsteknik.

Kunskaperna ska leda till att den studerande kan identifiera vad som krävs avseende bemanning, kompetens och teknisk utrustning för att förvalta byggnader ur ett förvaltningsekonomiskt perspektiv.

Energioptimering och -effektivisering
Den studerande ska få avancerade kunskaper avseende energioptimering och – effektivisering av byggnader. Den studerande ska vidare få mycket goda kunskaper i att, med hänsyn till miljöaspekter och investeringsalternativ, självständigt genomföra optimerings- och effektiviseringsåtgärder för att minska byggnadernas energianvändning och miljöpåverkan. Kursen bygger på tidigare kurser – Fastighetsföretagande, Byggnadsteknik och -fysik, Installationsteknik, Kyl- och värmepumpsteknik, Elsäkerhet, Styr- och övervakning samt Investeringskalkylering.

Kunskaperna ska leda till att den studerande självständigt kan genomföra energikartläggningar och upprätta energianalyser för enskilda byggnader eller ett större byggnadsbestånd samt i rapportform dokumentera och kommunicera resultatet.

Underhållsteknik
Den studerande ska få djupa kunskaper om livstidskostnadscykler, akut och förebyggande underhåll, besiktningsteknik, drift- och funktionssäkerhet inom fastighetsbranschen. Den studerande ska även få kunskaper om drift- och underhållsinstruktioner och hur dessa tolkas och användas. Underhållsekonomi är en viktig del i planeringen av underhållsarbetet och berörs därför inom ramen för kursen. Kursen bygger på tidigare kurser – Fastighetsföretagande, Byggnadsteknik och -fysik samt Installationsteknik.

Kunskaperna ska leda till att den studerande kan besiktiga och bedöma underhållsbehov samt upprätta underhållsplaner med hänsyn tagen till teknisk och ekonomisk livslängd och miljöpåverkan.

Företagsekonomi
Den studerande ska få djupa kunskaper i företagsekonomi med särskild inriktning mot företag i fastighetsbranschen, avseende bl.a. redovisningsprinciper, driftsrelaterade och finansiella nyckeltal och kostnadsstyrning. Kursen bygger på tidigare kurs – Fastighetsföretagande.

Kunskaperna ska leda till att den studerande ska kunna förstå företagets ekonomiska förutsättningar, villkor och affärsidé samt förstå företagsekonomiska effekter av affärsbeslut.

Investeringskalkylering
Den studerande ska få avancerade kunskaper i lönsamhetsbedömning inför investeringar. Kursen bygger på tidigare kurser – Fastighetsföretagande och Företagsekonomi.

Kunskaperna ska leda till att den studerande självständigt kan bedöma huruvida en investering är lönsam enligt givna förutsättningar och därmed kunna rangordna olika investeringsalternativ.

Juridik
Den studerande ska få mycket ingående kunskaper om de avsnitt i rättsordningen som är av väsentlig betydelse för fastighetsägande och fastighetsförvaltande företag. Genom kursen ska den studerande få förståelse för den svenska rättsordningens grundläggande uppbyggnad samt kunskap om grundläggande begrepp, regler och principer inom de rättsområden som är centrala för fastighetsbranschen, d.v.s. avtalsrätt, köprätt, fastighetsrätt, entreprenadrätt, skadeståndsrätt, försäkringsrätt, arbetsrätt samt hantering av personuppgifter. Kursen bygger på tidigare kurs – Fastighetsföretagande.

Kunskaperna ska leda till att den studerande ska kunna bedöma rättigheter, skyldigheter och risker i fråga om näringsverksamhet gentemot såväl enskilda som företag.

Upphandling och entreprenadjuridik
Den studerande ska få ingående kunskaper i upphandling av entreprenader. Den studerande ska få kunskap om konsultavtal inom fastighets-/byggbranschen, olika upphandlings- och entreprenadformer jämte användningsområden och bestämmelser. Kursen bygger på tidigare kurs – Juridik.

Kunskaperna ska leda till att den studerande självständigt kan upphandla konsulter och general- och totalentreprenader avseende om- och tillbyggnader. Den studerande ska även kunna biträda vid upphandling avseende nyproduktion av byggnader.

Fastighetsföretagande
Den studerande ska få specialiserade kunskaper om fastighetsbranschen ur ett historiskt och nutida perspektiv. Vidare ska den studerande få goda kunskaper om fastighetsföretagandets olika ingående delar och processer med betoning på intäkter, drifts- och underhållskostnader, fastighetsägarens rättigheter och skyldigheter, fastighetsägaransvar och egenkontroll, dimensionering och planering avseende skötsel, drift och löpande underhåll av såväl mindre som mer omfattande fastighetsbestånd.

Kunskaperna ska leda till att den studerande självständigt ska förstå, resonera kring, ge förslag på samt genomföra åtgärder för att främja ett gott fastighetsföretagande.

Projektledning
Den studerande ska få djupa kunskaper om projektverksamhet i fastighetsbranschen, med utgångspunkt både ur praktiska tillämpningar och de standarder som finns inom ISO, IPMA och PMI, avseende både metodkompetens och beteendekompetens. Kursen bygger på tidigare kurs – Fastighetsföretagande.

Kunskaperna ska leda till att den studerande kan ansvara för att ett projekts mål uppnås genom att organisera, koordinera och följa upp planering och genomförande, ansvara för styrning och administrationen av projektet, ha budgetansvar och följa upp projektets kostnader samt uppmärksamma avvikelser gällande tid, pengar och kvalitet.

Kommunikation
Den studerande ska få djupa kunskaper om hur människor kommunicerar muntligt och skriftligt. Kursen ska ge kunskaper om kommunikationsprocessen, metoder och tekniker, med fokus på kommunikation inom fastighetsbranschen. Kursen ska ge redskap att förmedla, tolka och värdera information.

Kunskaperna ska leda till att den studerande förstår hur olika faktorer, såsom beteenden, situationer, kulturella skillnader, ålder, kön, kan stödja eller hindra kommunikation mellan människor och grupper, och därför kunna anpassa kommunikationssätt efter målgrupp, situation och metod.

LIA 1 – Fastighetsföretagande
Den studerande ska förädla och omsätta teoretiska kunskaper till yrkespraktiska färdigheter och kompetenser i rollen som fastighets- eller energitekniker med särskild inriktning mot att få en övergripande blick och insikt i fastighetsförvaltningens organisation, struktur och villkor. Kunskaperna ska leda till att den studerande erhåller förståelse för teknikerns roll och hur och en förvaltningsorganisation är strukturerad utifrån verksamhet, inriktning och ägarstruktur.

LIA 2 – Teknik
Den studerande ska förädla och omsätta teoretiska kunskaper till yrkespraktiska färdigheter i och kompetenser rollen som fastighets- eller energitekniker med särskild inriktning mot att tillgodogöra sig ett helhetsperspektiv på tekniska system och installationer samt hur de samverkar. Kunskaperna ska leda till att den studerande förvärvar förståelse för teknikerns roll och hur och en teknisk förvaltningsorganisation är strukturerad utifrån verksamhet och inriktning.

LIA 3 – Drift och underhåll
Den studerande ska förädla och omsätta teoretiska kunskaper till yrkespraktiska färdigheter och kompetenser i rollen som fastighets- eller energitekniker med särskild inriktning mot drift och underhåll samt energioptimering och -effektivisering. Kunskaperna ska, tillsammans med tidigare kurser, leda till att den studerande förvärvar djup
praktisk förståelse för fastighets- och energiteknikerns roll, befogenheter och ansvar i en teknisk förvaltningsorganisation.

Examensarbete
Den studerande ska få djupa kunskaper i att utreda, analysera, avgränsa och sammanfatta information i en rapport samt presentera arbetet för en given målgrupp. Rapporten ska avse ett lämpligt område med tydlig anknytning till yrkesrollen och bygga på de kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningen. Kunskaperna ska leda till att den studerande självständigt kan göra en utredning och presentera resultatet i en rapport som belyser problemställningen och i förekommande fall utgör ett beslutsunderlag.

BEHÖRIGHET

Du är behörig att ansöka till Fastighetsingenjör om du:
1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan
omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen,
5. samt uppfyller kraven för särskild behörighet för respektive utbildning.

Samt:
– har lägst betyg Godkänt/E i Matematik B/2 ( A, B eller C) eller motsvarande kunskaper.
– har lägst betyget Godkänt/E i Svenska B/2 eller motsvarande kunskaper.

Är du inte behörig men anser dig ha motsvarande kunskaper som krävs för att tillgodogöra dig utbildningen kan du bekräfta detta genom behörighetsprov och därmed bli behörig.

Då antalet sökanden alltid är fler än antalet studieplatser sker urvalet genom antagningsprov. Proven, som genomförs på skolan, består av ett svenskaprov och ett matematikprov.

Fastighetsakademin | 031 – 734 11 60 | J A Wettergrens gata 14 – 421 30 Västra Frölunda | info@fastighetsakademin.se

Har du några frågor eller funderingar?

Ring oss på 031-734 11 60 eller mejla info@fastighetsakademin.se