FASTIGHETSFÖRVALTARE

500 poäng = 2,5 års yrkeshögskoleutbildning

Som Fastighetsförvaltare har du övergripande ansvar för att förvalta, utveckla och förädla fastigheter. Det är du som ser till att hyresgästerna är nöjda och att respektive fastighets ekonomi utvecklas på ett så fördelaktigt sätt som möjligt. Som Fastighetsförvaltare kan det också innebära att du har arbetsledaransvar. Som Fastighetsförvaltare behöver du ha uttalat intresse för inte bara teknik och juridik, utan även ekonomi och affärsutveckling. Fastighetsförvaltaren har i sin roll mycket affärsmässiga kontakter med inte bara hyresgäster utan också entreprenörer och leverantör, vilket ställer krav god fastighetsjuridisk, -ekonomisk och -teknisk kompetens.

Arbetet är, till sin natur, mycket omväxlande och bjuder på stora möjligheter till personlig utveckling och goda anställningsvillkor, i en, i övrigt, expansiv bransch som inte flyttar utomlands.

Vår utbildning till Fastighetsförvaltare omfattar 2,5 års heltidsstudier, vilket motsvarar 500 Yh-poäng. Vi har 18 timmars lärarledd undervisning per vecka. Resterande tid sker betygsgrundande, grupp- eller enskilda arbeten där handledare, alltid finns tillgängliga. Utbildningen innefattar tre LIA-perioder varav de två första omfattar 8 veckor vardera och den sista 9 veckor. Under dina LIA-perioder får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Det är här du också har möjlighet att skaffa dig ett värdefullt kontaktnät och vanligen träffar din framtida arbetsgivare i fastighetsbranschen.

Efter avslutad utbildning till Fastighetsförvaltare kan du, med mycket goda anställningsvillkor, arbeta som fastighetsförvaltare, fastighetsingenjör, energispecialist, projektledare, driftsansvarig, teknisk förvaltare, energiingenjör, driftingenjör m.fl. Har du frågor? Tveka inte att kontakta oss!

ANSÖKAN

Ansökan till Fastighetsförvaltare för höstterminen 2022 öppnar i februari 2022.

Byggnadsteknik och -fysik
Den studerande ska få avancerade kunskaper om byggnadsteknik, dimensioneringsprinciper avseende värme, fukt, brand och laster. Den studerande ska vidare få mycket goda kunskaper i byggnadstekniska förlopp, särskilt vad gäller värme- och fukttransport. Den studerande ska vidare erhålla kunskaper om fastställande av effekt- och energibehov för en byggnad. Kursen bygger på tidigare kurs – Fastighetsföretagande.

Kunskaperna ska leda till förståelse för hur byggnader är konstruerade och vilka krav som ställs med hänsyn taget till bärighet, energianvändning, tillgänglighet, brandskydd, fuktproblematik och miljöpåverkan. Vidare ska den studerande kunna analysera och föreslå åtgärder avseende byggnadsfysikaliska problem med hänsyn taget till brukare, verksamhet, miljöaspekter och ekonomiska faktorer.

Installationsteknik
Den studerande ska få avancerade kunskaper om inneklimatets betydelse för brukare och byggnad med hänsyn taget till miljö-, hälso- och energiaspekter, ekonomiska faktorer samt myndigheters föreskrifter. Kursen ska vidare ge gedigna kunskaper om värme- och ventilationssystemens uppbyggnad, funktion, underhåll och drift samt allmänna kunskaper om kylsystemens uppbyggnad, funktion, underhåll och drift. Kursen behandlar översiktligt även sanitetssystem. Kursen bygger på tidigare kurs – Byggnadsteknik och -fysik.

Kunskaperna ska leda till att den studerande självständigt ska kunna säkerställa att installerade system uppfyller kraven avseende en god kvalitet på inomhusklimatet.

Styr- och övervakningssystem
Den studerande ska få djupa kunskaper om hur värme-, kyl- och ventilationssystem styrs, regleras, samordnas och övervakas. Kursen ska vidare ge kunskaper om de i systemen ingående styr- och reglertekniska komponenterna, samt kunskaper om installation, driftsättning och underhåll. Kursen bygger på tidigare kurser – Elsäkerhet, Byggnadsteknik och fysik samt Installationsteknik.

Kunskaperna ska leda till att den studerande kan identifiera vad som krävs avseende bemanning, kompetens och teknisk utrustning för att förvalta byggnader ur ett förvaltningsekonomiskt perspektiv.

Företagsekonomi och marknadsföring
Den studerande ska få djupa kunskaper i företagsekonomi med särskild inriktning mot företag i fastighetsbranschen, avseende bl.a. redovisningsprinciper, driftsrelaterade och finansiella nyckeltal och kostnadsstyrning. Kursen bygger på tidigare kurs – Fastighetsföretagande. Den studerande ska också få djupa kunskaper om hur ett fastighetsföretag strategiskt och taktiskt marknadsför sina tjänster och hur man upprättar marknadsplaner. Vidare ska den studerande få kunskaper om intern marknadsföring och varumärkesbyggande.

Kunskaperna ska leda till att den studerande ska kunna förstå företagets ekonomiska förutsättningar, villkor och affärsidé samt förstå företagsekonomiska effekter av affärsbeslut. Kunskaperna ska leda till att den studerande kan upprätta en marknadsplan och strategiskt marknadsföra ett fastighetsföretags tjänster

Investeringskalkylering
Den studerande ska få avancerade kunskaper i lönsamhetsbedömning inför investeringar. Kursen bygger på tidigare kurser – Fastighetsföretagande och Företagsekonomi. Kunskaperna ska leda till att den studerande självständigt kan bedöma huruvida en investering är lönsam enligt givna förutsättningar och därmed kunna rangordna olika investeringsalternativ.

Fastighetsekonomi
Den studerande ska få avancerade kunskaper i fastighetsekonomi med inriktning mot fastighetsföretag och fastighetsföretagande. Kursen ska ge kunskaper om teorier, metoder och modeller inom fastighetsekonomin. Kursen bygger på tidigare kurser – Fastighetsföretagande, Företagsekonomi och Investeringskalkylering. Kunskaperna ska leda till att den studerande kan bedöma sannolika ekonomiska värden avseende fastigheter, kassaflödes- och nyckeltalsanalyser samt kunna analysera finansieringsalternativ.

Juridik
Den studerande ska få mycket ingående kunskaper om de avsnitt i rättsordningen som är av väsentlig betydelse för fastighetsägande och fastighetsförvaltande företag. Genom kursen ska den studerande få förståelse för den svenska rättsordningens grundläggande uppbyggnad samt kunskap om grundläggande begrepp, regler och principer inom de rättsområden som är centrala för fastighetsbranschen, d.v.s. avtalsrätt, köprätt, fastighetsrätt, entreprenadrätt, skadeståndsrätt, försäkringsrätt, arbetsrätt samt hantering av personuppgifter. Kursen bygger på tidigare kurs – Fastighetsföretagande.

Kunskaperna ska leda till att den studerande ska kunna bedöma rättigheter, skyldigheter och risker i fråga om näringsverksamhet gentemot såväl enskilda som företag.

Hyresrätt
Den studerande ska få avancerade kunskaper om rättsregler avseende hyra av bostadslägenheter och lokaler enligt 12 kapitlet i Jordabalken samt rättsregler i hyresförhandlingslagen som styr det kollektiva förhandlingssystemet. Kursen bygger på tidigare kurs – Juridik. Kunskaperna ska leda till att den studerande ska kunna bedöma rättigheter och skyldigheter avseende nyttjanderätt till fast egendom och särskilt vid upplåtelse av bostäder och lokaler.

Vidare ska den studerande ska ha mycket ingående kunskaper om det kollektiva hyressättningssystemet.

Upphandling och entreprenadjuridik
Den studerande ska få ingående kunskaper i upphandling av entreprenader. Den studerande ska få kunskap om konsultavtal inom fastighets-/byggbranschen, olika upphandlings- och entreprenadformer jämte användningsområden och bestämmelser. Kursen bygger på tidigare kurs – Juridik. Kunskaperna ska leda till att den studerande självständigt kan upphandla konsulter och general- och totalentreprenader avseende om- och tillbyggnader.

Den studerande ska även kunna biträda vid upphandling avseende nyproduktion av byggnader.

Fastighetsföretagande
Den studerande ska få avancerade kunskaper om fastighetsbranschen ur ett historiskt och nutida perspektiv. Vidare ska den studerande få djupa kunskaper om fastighetsföretagandets olika ingående delar och processer med betoning på intäkter, drifts- och underhållskostnader, kassaflöde, fastighetsägarens rättigheter och skyldigheter, fastighetsägaransvar och egenkontroll, dimensionering och planering avseende skötsel, drift och löpande underhåll av såväl mindre som mer omfattande fastighetsbestånd.

Kunskaperna ska leda till att den studerande självständigt ska förstå, resonera kring, ge förslag på samt genomföra åtgärder för att främja ett gott fastighetsföretagande från ett helhetsperspektiv.

Projektledning
Den studerande ska få djupa kunskaper om projektverksamhet i fastighetsbranschen, med utgångspunkt både ur praktiska tillämpningar och de standarder som finns inom ISO, IPMA och PMI, avseende både metodkompetens och beteendekompetens. Kursen bygger på tidigare kurs – Fastighetsföretagande.

Kunskaperna ska leda till att den studerande kan ansvara för att ett projekts mål uppnås genom att organisera, koordinera och följa upp planering och genomförande, ansvara för styrning och administrationen av projektet, ha budgetansvar och följa upp projektets kostnader samt uppmärksamma avvikelser gällande tid, pengar och kvalitet.

Yttre miljö
Den studerande ska få djupa kunskaper om hur de olika beståndsdelarna i utemiljön är uppbyggda och vilka metoder som används vid anläggning, skötsel och underhåll. Den studerande ska också få kunskaper om betydelsen av att anpassa skötsel och underhållsmetoder av utemiljöns beståndsdelar, så att de önskade funktionerna upprätthålls och utvecklas. Kursen bygger på tidigare kurs – Fastighetsföretagande.

Kunskaperna ska leda till att den studerande kan bedöma typ och frekvens av skötsel- och underhållsåtgärder och vidta lämpliga åtgärder med hänsyn tagen till ekonomi, tid på året, miljö, trygghet och säkerhet. Den studerande ska också kunna bedöma hur olika aktiviteter i utemiljön hos de boende ska organiseras så att de fungerar friktionsfritt i förhållande till den ordinarie förvaltningen.

Arbetsmiljö, trygghet och säkerhet
Den studerande ska få djupa kunskaper om arbetsmiljö med fokus på att förebygga psykisk och fysisk ohälsa, olycksfall och våld på arbetsplatsen. Den studerande ska också få kunskaper i att skapa och upprätthålla trygga boenden genom planering av gemensamhetsutrymmen ute och inne, belysning, val av låssystem, bevakning och kameraövervakning etc.

Kunskaperna ska leda till att den studerande kan verka för en trygg och säker miljö för personal och boende.

Miljö och hållbarhet
Den studerande ska få goda kunskaper i miljövetenskap och ingående förstå fastighetsbranschens roll när det gäller miljöpåverkan och vilka möjligheter det finns att bidra till minskad miljöpåverkan. Utöver detta ska kursen ge kunskaper inom miljölagstiftning kopplat till fastigheter och vad det innebär att arbeta efter ett miljöledningssystem.

Kunskaperna ska leda till att den studerande självständigt kan identifiera, förebygga och åtgärda miljö- och hälsoproblem kopplade till byggnader, brukare, utomhusmiljö och produkter.

Ledarskap och kommunikation
Den studerande ska få djupa kunskaper om ledarrollen; modeller och historik. Kursen ska även ge kunskap om gruppdynamiska processer och samtalsmetodik. Kursen ger insikt i ansvaret som ledare avseende arbetsmiljöfrågor och arbetsrätt. Den studerande ska få goda kunskaper om hur människor kommunicerar muntligt och skriftligt. Kursen ska ge kunskaper om kommunikationsprocessen, metoder och tekniker, med fokus på kommunikation inom fastighetsbranschen. Kursen ska ge redskap att förmedla, tolka och värdera information.

Kunskaperna ska leda till att den studerande kan arbetsleda personal och utöva chefskap. Den studerande ska också förstår hur olika faktorer, såsom beteenden, situationer, kulturella skillnader, ålder, kön, kan stödja eller hindra kommunikation mellan människor och grupper, och därför kunna anpassa kommunikationssätt efter målgrupp, situation och metod.

LIA 1 – Fastighetsföretagande
Den studerande ska förädla och omsätta teoretiska kunskaper till yrkespraktiska färdigheter och kompetenser i rollen som fastighetsförvaltare med särskild inriktning mot att få en övergripande blick och insikt i fastighetsförvaltningens organisation, struktur och villkor.

Kunskaperna ska leda till att den studerande erhåller förståelse för fastighetsförvaltarens roll och hur och en förvaltningsorganisation är strukturerad utifrån verksamhet, inriktning och ägarstruktur.

LIA 2 – Teknik
Den studerande ska förädla och omsätta teoretiska kunskaper till yrkespraktiska färdigheter i och kompetenser för rollen som fastighetsförvaltare med särskild inriktning mot att tillgodogöra sig ett helhetsperspektiv på tekniska system och installationer.

Kunskaperna ska leda till att den studerande erhåller förståelse för fastighetsförvaltarens roll och hur och en förvaltningsorganisation är strukturerad utifrån verksamhet, inriktning och ägarstruktur.

LIA 3 – Fastighetsförvaltning
Den studerande ska förädla och omsätta teoretiska kunskaper till yrkespraktiska färdigheter och kompetenser i rollen som fastighetsförvaltare med särskild inriktning inom eget valt område inom ramen för utbildningen och kommande yrkesroll.

Kunskaperna ska, tillsammans med tidigare kurser, leda till att den studerande får djup praktisk förståelse för fastighetsförvaltarens roll, ansvar och befogenheter i en förvaltningsorganisation utifrån önskad framtida anställning.

Examensarbete
Den studerande ska få djupa kunskaper i att utreda, analysera, avgränsa och sammanfatta information i en rapport samt presentera arbetet för en given målgrupp. Rapporten ska avse ett lämpligt område med tydlig anknytning till rollen som fastighetsförvaltare och bygga på de kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningen.

Kunskaperna ska leda till att den studerande självständigt kan göra en grundlig utredning och presentera resultatet i en rapport som belyser problemställningen och i förekommande fall utgör ett beslutsunderlag.

BEHÖRIGHET

Du är behörig att ansöka till Fastighetsförvaltare om du:
1. har en gymnasieexamen från gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan
omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen,
5. samt uppfyller kraven för särskild behörighet för respektive utbildning.

Samt:
– har lägst betyg Godkänt/E i Matematik B/2 ( A, B eller C) eller motsvarande kunskaper.
– har lägst betyget Godkänt/E i Svenska B/2 eller motsvarande kunskaper.

Är du inte behörig men anser dig ha motsvarande kunskaper, som krävs för att tillgodogöra dig utbildningen kan du bekräfta detta genom behörighetsprov och därmed bli behörig.

Då antalet sökanden alltid är fler än antalet studieplatser sker urvalet genom antagningsprov. Proven, som genomförs på skolan, består av ett svenskaprov och ett matematikprov.

Fastighetsakademin | 031 – 734 11 60 | J A Wettergrens gata 14 – 421 30 Västra Frölunda | info@fastighetsakademin.se

Har du några frågor eller funderingar?

Ring oss på 031-734 11 60 eller mejla info@fastighetsakademin.se