FASTIGHETS- OCH ENERGITEKNIKER

300 poäng = 1,5 års yrkeshögskoleutbildning

Som Fastighets- och Energitekniker är du en specialist med ansvar för skötsel, drift och underhåll av fastigheters olika tekniska system, särskilt värme- kyla- och ventilationssystem. Som Fastighets- och Energitekniker ser du till att systemen fungerar optimalt med hänsyn till bl.a. myndighetskrav, energianvändning och hyresgästers förväntningar. Installationstekniska frågor är en mycket viktig del i arbetet eftersom särskilt nyproducerade fastigheter idag har mycket avancerade tekniska system.

Arbetsuppgifter i rollen som Fastighets- och Energitekniker innebär också arbete och utveckling av datoriserade styr- och övervakningssystem. Arbetet är omväxlande och bjuder på stora möjligheter till personlig utveckling och goda anställningsvillkor, i en, i övrigt, expansiv bransch som inte flyttar utomlands.

Vår utbildning till Fastighets- och Energitekniker omfattar 1,5 års heltidsstudier, vilket motsvarar 300 Yh-poäng. Vi har 18 timmars lärarledd undervisning per vecka. Resterande tid sker, betygsgrundande, grupp- eller enskilda arbeten där handledare alltid finns tillgängliga. Utbildningen innefattar 2 LIA-perioder om 7 respektive 8 veckor. Under dina LIA-perioder får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Det är här du också har möjlighet att skaffa dig ett värdefullt kontaktnät och vanligen träffar din framtida arbetsgivare i fastighetsbranschen eller i företag verksamma inom VVS-branschen eller motsvarande.

Efter utbildningen till Fastighets- och Energitekniker kan du, med mycket goda anställningsvillkor, arbeta som fastighetstekniker, energispecialist, drifttekniker, energitekniker, fastighetsvärd, husvärd, huschef, fastighetsansvarig m.fl. Har du frågor? Tveka inte att kontakta oss!

ANSÖKAN

Ansökan till Fastighets- och energitekniker för höstterminen 2022 öppnar i februari 2022.

YH-POÄNGYH-POÄNG
TeknikÖvriga teknikerkurser
Byggnadsteknik och -fysik30Fastighetsföretagande30
Installationsteknik35Projektkunskap10
Styr- och övervakningssystem20Kommunikation10
Elteknik20
Kyl- och värmepumpsteknik15LIA och Examensarbete
Energioptimering25LIA 1 - Teknik35
LIA 2 - Drift och underhåll40
EkonomiExamensarbete15
Företagsekonomi15

Byggnadsteknik och -fysik
Den studerande ska få avancerade kunskaper om byggnadsteknik, dimensioneringsprinciper avseende värme, fukt, brand och laster. Den studerande ska vidare få mycket goda kunskaper i byggnadstekniska förlopp, särskilt vad gäller värme- och fukttransport. Den studerande ska vidare erhålla kunskaper om fastställande av effekt- och energibehov för en byggnad. Kursen bygger på tidigare kurs – Fastighetsföretagande.

Kunskaperna ska leda till förståelse för hur byggnader är konstruerade och vilka krav som ställs med hänsyn taget till bärighet, energianvändning, tillgänglighet, brandskydd, fuktproblematik och miljöpåverkan. Vidare ska den studerande kunna analysera och föreslå åtgärder avseende byggnadsfysikaliska problem med hänsyn taget till brukare, verksamhet, miljöaspekter och ekonomiska faktorer.

Installationsteknik
Den studerande ska få avancerade kunskaper om inneklimatets betydelse för brukare och byggnad med hänsyn taget till miljö-, hälso- och energiaspekter, ekonomiska faktorer samt myndigheters föreskrifter. Kursen ska vidare ge gedigna kunskaper om värme- och ventilationssystemens uppbyggnad, funktion, underhåll och drift samt allmänna kunskaper om kylsystemens uppbyggnad, funktion, underhåll och drift. Kursen behandlar översiktligt även sanitetssystem. Kursen bygger på tidigare kurs – Byggnadsteknik och -fysik.

Kunskaperna ska leda till att den studerande självständigt ska kunna säkerställa att installerade system uppfyller kraven avseende en god kvalitet på inomhusklimatet.

Kyl- och värmepumpsteknik
Den studerande ska få djupa kunskaper om kylsystemens uppbyggnad och funktion samt djupa kunskaper om drift och underhåll av kyl- och värmepumpanläggningar med hänsyn till främst miljö-, hälso- och energiaspekter, myndigheters nationella och internationella föreskrifter samt ekonomiska faktorer. Kursen bygger på tidigare kurser – Byggnadsteknik och -fysik samt Installationsteknik.

Kunskaperna ska leda till att den studerande kan tillse att kyl- och värmepumpsaggregat underhålls i enighet med gällande föreskrifter, samt kunna felsöka och optimera kyl- och värmepumpsaggregat med deras kringutrustning avseende energianvändning, miljö, säkerhet och ekonomi.

Elteknik
Den studerande ska få specialiserade kunskaper om vilka krav lagar och föreskrifter ställer på den som utför och ansvarar för elarbeten, samt vilka krav arbetsmiljölagen ställer om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet. Vidare ska den studerande få ingående kunskaper om elsystemet 230/400 VAC i byggnader och kunskap om hur man mäter och felsöker på ett säkert sätt, vilka instrument och verktyg som behövs samt hur man kontrollerar sitt arbete före ibruktagning.

Kunskaperna ska leda till att den studerande självständigt kan utföra elarbeten som omfattas av B-auktorisation, samt i övrigt följa gällande säkerhetsföreskrifter för elanläggningar, elektriska apparater, bruksföremål och ledningar.

Styr- och övervakning
Den studerande ska få djupa kunskaper om hur värme-, kyl- och ventilationssystem styrs, regleras, samordnas och övervakas. Kursen ska vidare ge kunskaper om de i systemen ingående styr- och reglertekniska komponenterna, samt kunskaper om installation, driftsättning och underhåll. Kursen bygger på tidigare kurser – Elsäkerhet, Byggnadsteknik och fysik samt Installationsteknik.

Kunskaperna ska leda till att den studerande kan identifiera vad som krävs avseende bemanning, kompetens och teknisk utrustning för att förvalta byggnader ur ett förvaltningsekonomiskt perspektiv.

Energioptimering och -effektivisering
Den studerande ska få avancerade kunskaper avseende energioptimering och – effektivisering av byggnader. Den studerande ska vidare få mycket goda kunskaper i att, med hänsyn till miljöaspekter och investeringsalternativ, självständigt genomföra optimerings- och effektiviseringsåtgärder för att minska byggnadernas energianvändning och miljöpåverkan. Kursen bygger på tidigare kurser – Fastighetsföretagande, Byggnadsteknik och -fysik, Installationsteknik, Kyl- och värmepumpsteknik, Elteknik samt Styr- och övervakning.

Kunskaperna ska leda till att den studerande självständigt kan genomföra energikartläggningar och upprätta energianalyser för enskilda byggnader eller ett större byggnadsbestånd samt i rapportform dokumentera och kommunicera resultatet.

Företagsekonomi
Den studerande ska få djupa kunskaper i företagsekonomi med särskild inriktning mot företag i fastighetsbranschen, avseende bl.a. redovisningsprinciper, driftsrelaterade och finansiella nyckeltal och kostnadsstyrning. Kursen bygger på tidigare kurs – Fastighetsföretagande.

Kunskaperna ska leda till att den studerande ska kunna förstå företagets ekonomiska förutsättningar, villkor och affärsidé samt förstå företagsekonomiska effekter av affärsbeslut.

Fastighetsföretagande
Den studerande ska få specialiserade kunskaper om fastighetsbranschen ur ett historiskt och nutida perspektiv. Vidare ska den studerande få goda kunskaper om fastighetsföretagandets olika ingående delar och processer med betoning på intäkter, drifts- och underhållskostnader, fastighetsägarens rättigheter och skyldigheter, fastighetsägaransvar och egenkontroll, dimensionering och planering avseende skötsel, drift och löpande underhåll av såväl mindre som mer omfattande fastighetsbestånd.

Kunskaperna ska leda till att den studerande självständigt ska förstå, resonera kring, ge förslag på samt genomföra åtgärder för att främja ett gott fastighetsföretagande.

Projektkunskap
Den studerande ska få djupa kunskaper om projektverksamheten i fastighetsbranschen, med utgångspunkt ur praktiska tillämpningar både avseende metodkompetens och beteendekompetens. Kursen bygger på tidigare kurs – Fastighetsföretagande.

Kunskaperna ska leda till att den studerande kan genomföra det operativa arbetet och ledas av projektledaren, ansvara för projektets totala resultat tillsammans med projektledaren, leverera både individuella resultat och samverka med gruppen, stödja projektledaren i arbetet med att leda och hantera projektets aktiviteter, bidra till projektet genom att ge vägledning utifrån sin erfarenhet och position.

Kommunikation
Den studerande ska få djupa kunskaper om hur människor kommunicerar muntligt och skriftligt. Kursen ska ge kunskaper om kommunikationsprocessen, metoder och tekniker, med fokus på kommunikation inom fastighetsbranschen. Kursen ska ge redskap att förmedla, tolka och värdera information.

Kunskaperna ska leda till att den studerande förstår hur olika faktorer, såsom beteenden, situationer, kulturella skillnader, ålder, kön, kan stödja eller hindra kommunikation mellan människor och grupper, och därför kunna anpassa kommunikationssätt efter målgrupp, situation och metod.

LIA 1 – Teknik
Den studerande ska förädla och omsätta teoretiska kunskaper till yrkespraktiska färdigheter i och kompetenser rollen som fastighets- eller energitekniker med särskild inriktning mot att tillgodogöra sig ett helhetsperspektiv på tekniska system och installationer samt hur de samverkar.

Kunskaperna ska leda till att den studerande förvärvar förståelse för teknikerns roll och hur och en teknisk förvaltningsorganisation är strukturerad utifrån verksamhet och inriktning.

LIA 2 – Drift och underhåll
Den studerande ska förädla och omsätta teoretiska kunskaper till yrkespraktiska färdigheter och kompetenser i rollen som fastighets- eller energitekniker med särskild inriktning mot drift och underhåll samt energioptimering och -effektivisering.

Kunskaperna ska, tillsammans med tidigare kurser, leda till att den studerande förvärvar djup praktisk förståelse för fastighets- och energiteknikerns roll, befogenheter och ansvar i en teknisk förvaltningsorganisation.

Examensarbete
Den studerande ska få djupa kunskaper i att utreda, analysera, avgränsa och sammanfatta information i en rapport samt presentera arbetet för en given målgrupp. Rapporten ska avse ett lämpligt område med tydlig anknytning till yrkesrollen och bygga på de kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningen.

Kunskaperna ska leda till att den studerande självständigt kan göra en utredning och presentera resultatet i en rapport som belyser problemställningen och i förekommande fall utgör ett beslutsunderlag.

BEHÖRIGHET

Du är behörig att ansöka till Fastighets- och Energitekniker om du:
1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan
omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen,
5. samt uppfyller kraven för särskild behörighet för respektive utbildning.

Samt:
– har lägst betyg Godkänt/E i Matematik B/2 ( A, B eller C) eller motsvarande kunskaper.
– har lägst betyget Godkänt/E i Svenska B/2 eller motsvarande kunskaper.

Är du inte behörig men anser dig ha motsvarande kunskaper som krävs för att tillgodogöra dig utbildningen kan du bekräfta detta genom behörighetsprov och därmed bli behörig.

Då antalet sökanden alltid är fler än antalet studieplatser sker urvalet genom antagningsprov. Proven, som genomförs på skolan, består av ett svenskaprov och ett matematikprov.

Fastighetsakademin | 031 – 734 11 60 | J A Wettergrens gata 14 – 421 30 Västra Frölunda | info@fastighetsakademin.se

Har du några frågor eller funderingar?

Ring oss på 031-734 11 60 eller mejla info@fastighetsakademin.se