Diplomerad fastighetsförvaltare

Boka din plats till nästa start av
Diplomerad fastighetsförvaltare

1-årig utbildning som ger dig tillträde till fastighetsbranschen. 72 st 3-timmars tillfällen (kl 16:00 – 19:00). Nästa omgång startar i januari 2023. Priset är 74 000 kr exkl. moms för företag och 74 000 kr inkl. moms privatpersoner. Kurslitteratur ingår.

 

Vi tar förvaltarrollen på allvar och ger dig de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb i branschen. Vår diplomutbildning till förvaltare sträcker sig över två terminer, vilket behövs för att lära sig förvaltarens olika kompetenser. Föreläsningarna genomförs huvudsakligen tisdagar och torsdagar kl 16.00-19.00.

 

Fastighetsakademins utbildning till Diplomerad fastighetsförvaltare är en möjlighet att vidareutbilda dig till fastighetsförvaltare samtidigt som du arbetar. Utbildningen vänder sig till dig som antingen redan arbetar i fastighetsbranschen och vill vidareutbilda dig eller du som vill byta yrkesbana. Här får du en gedigen utbildning som sträcker sig över ett år, 36 veckor. Du lär dig allt en fastighetsförvaltare behöver. Fastighetsförvaltaryrket är ett tvärvetenskapligt, omväxlande och mångfacetterat yrke som ställer större och större krav på djupa kunskaper.

 

 

Yrket

Som fastighetsförvaltare har du övergripande ansvar för att förvalta, utveckla och förädla fastigheter. Det är du som ser till att hyresgästerna är nöjda och att respektive fastighets ekonomi utvecklas på ett så fördelaktigt sätt som möjligt.

 

Som fastighetsförvaltare kan det också innebära att du har arbetsledaransvar. I rollen som fastighetsförvaltare behöver du ha uttalat intresse inte bara för teknik och juridik, utan även ekonomi och affärsutveckling. Fastighetsförvaltaren har i sin roll mycket affärsmässiga kontakter med inte bara hyresgäster utan också entreprenörer och leverantör, vilket ställer krav på god fastighetsjuridisk, -ekonomisk och -teknisk kompetens. Arbetet är mycket omväxlande och bjuder på stora möjligheter till personlig utveckling och goda anställningsvillkor. Dessutom i en innovativ bransch, med stort fokus på hållbarhet såväl vid byggnation som förvaltning. Dessutom är branschen relativt konjunktursoberoende vilket gör att det alltid finns arbete.

Utbildningsinformation

Ansökan: Ansökan är öppen
Längd: 1 år
Studieform: På plats
Nästa start: Januari 2023
Plats: På Fastighetsakademin
Adress: J A Wettergrens gata 14
Avgift: 74 000 kr
Anmälan Diplomerad fastighetsförvaltare

Påbörja resan mot en spännande framtid i fastighetsbranschen.

arrow

Anmäl dig idag!

Kurser

Kursinnehåll

Fastighetsföretagande, 6 lektionstillfällen

I denna kurs lär du dig förutsättningarna för ett framgångsrikt fastighetsföretagande. Du får kunskaper om fastighetsbranschen och blickar framåt för att läsa av trender och förändringar. Du får kopplingen till samhällsekonomin och hur det påverkar fastighetsbranschen. Du lär dig hur fastighetsbolag kan organiseras för att skapa effektiva och lönsamma företag. I denna kurs får du lära dig om hur nyckeltal för kostnader och förbrukningar fungerar i teorin och praktiken.

Företagsekonomi med inriktning mot fastighetsförvaltning, 8 lektionstillfällen

Här fokuserar vi på företagsekonomi sett ur ett fastighetsföretags perspektiv. Du lär dig upprätta en affärsidé och affärsplan för fastighetsföretag. Du får kunskaper om företagsformer, metoder för budgetering, finansiering, redovisning och årsbokslut samt hur fastighetsföretagens omvärld och marknadsförutsättningar påverkar företagens verksamhet, företagsform och uppbyggnad. I denna kurs ingår även ämnesområdet marknadsföring, som är allt viktigare i en konkurrensutsatt vardag. Begrepp som kundrelationer och varumärkeshantering är centrala. Begreppet NKI och nöjda kunder tas upp.

Investeringskalkylering, 4 lektionstillfällen

Kursen investeringskalkylering bygger på kursen företagsekonomi och är en kurs som ger dig kunskaper om och förståelse för samband mellan kostnader, intäkter och avkastningskrav samt hur investeringar påverkar balansräkningen. Du får kunskaper som ska leder till att du självständigt kan bedöma huruvida en investering är lönsam enligt givna förutsättningar och att du därmed kunna rangordna olika investeringsalternativ.

Installationsteknik, 8 lektionstillfällen

Kursen bygger på kursen Byggnadsteknik. Efter kursen har du övergripande kunskap om tekniska installationssystemen i fastigheter. Kursen fokuserar särskilt på el-, värme-, ventilation- och kylssystemens uppbyggnad. Kunskaperna ska leda till att du självständigt ska kunna säkerställa att installerade system uppfyller kraven avseende en god kvalitet på inomhusklimatet.

Projektledning, 8 lektionstillfällen

Här får du verktygen att leda och arbeta i projekt och att arbeta som ledare. Sådant har du nytta av både i ditt arbete och i den fortsatta utbildningen. Du får verktyg för att bedriva en effektiv projektledning med allt från planering, rapporter, ekonomi och projektgruppens utveckling. Du som projektledare kan hamna i olika roller och här lär du dig skillnaden mellan dessa samt hur kan agera i olika roller. Framför allt lär du dig att leda och slutföra projekt med hjälp av välstrukturerade arbetsprocesser. Vi tar också upp vad som krävs av dig för att arbeta som projektledare. Kursen ger färdigheter i modellerna IMGD och situationsanpassat ledarskap. Du får verktyg och praktisk träning i samtalsmetodik, konflikthantering och målstyrning samt verktyg för att leda grupper mot uppsatta mål.

Byggnadsteknik och -fysik, 10 lektionstillfällen

Du får kunskaper om byggnadsteknik och du lär dig identifiera och analysera byggnadstekniska problem. Vidare får du kunskap om hur värme och fukt påverkar byggnaden och inomhusklimatet. Du lär dig att upprätta en energibalans och ta fram förbättringsförslag för att minska energianvändningen och rangordna dem utifrån både ett tekniskt och ett ekonomiskt perspektiv.

Juridisk översiktskurs med inriktning mot fastighetsförvaltning, 10 lektionstillfällen

I kursen får du allmänna kunskaper om rättsväsendets organisation och arbete och kunskaper i de avsnitt i rättsordningen som är av väsentlig betydelse i fråga om fastighetsföretagande. Bland annat behandlas juridisk terminologi, rättskällor, rättstillämpning samt särskilt personrätt, avtalsrätt, mellanmansrätt, köprätt och fastighetsrätt.

Tillämpad juridik – hyresrätt, 12 lektionstillfällen

Kursen bygger på juridisk översiktskurs och här får du fördjupade kunskaper inom fastighetsrätt, särskilt hyresrätt, d.v.s. rättsförhållandet mellan hyresvärd och bostads- respektive lokalhyresgäst. Kunskaperna leder till att du ska kunna bedöma rättigheter och skyldigheter avseende nyttjanderätt till fast egendom och särskilt vid upplåtelse av bostäder och lokaler. Vidare erhåller du mycket ingående kunskaper om det kollektiva hyressättningssystemet.

Tillämpad juridik – entreprenadrätt, 6 lektionstillfällen

Kursen bygger på juridisk översiktskurs och här får du kunskaper om standardavtalsrätt och kunskaper avseende de standardavtal som särskilt föreligger i fråga om entreprenader, bl.a. AB 04, ABT 06 och ABK 09. Även BAS U och BAS P behandlas översiktligt. Kunskaperna leder till att du självständigt kan upphandla konsulter och general- och totalentreprenader avseende om- och tillbyggnader. Efter kursen ska du även kunna biträda vid upphandling avseende nyproduktion av byggnader.

Har du några frågor eller funderingar?

Ring oss på 031-734 11 60 eller mejla info@fastighetsakademin.se