BOKA DIN PLATS TILL NÄSTA START AV DIPLOMERAD FASTIGHETSFÖRVALTARE

1-årig utbildning som ger dig tillträde till fastighetsbranschen. 72 st. 3-timmars tillfällen (16:00-19:00).

 

Utbildningen startar den 11 januari 2022. Priset är 74 000 kr exkl. moms för företag och 74 000 kr inkl. moms för privatpersoner. Kurslitteratur ingår.

DIPLOMERAD FASTIGHETSFÖRVALTARE

Introduktion
En unik möjlighet att vidareutbilda dig till fastighetsförvaltare samtidigt som du arbetar. Utbildningen vänder sig till dig som antingen redan arbetar i fastighetsbranschen och vill vidareutbilda dig eller du som vill byta yrkesbana.

Här får du en gedigen utbildning som sträcker sig över ett 1 år.

En fastighetsförvaltare arbetar tvärvetenskapligt varför utbildningen innehåller både fastighetsteknik, -ekonomi och -juridik. I övrigt är arbetet som fastighetsförvaltare både mångfacetterat, självständigt, fritt och utvecklande.

Yrket
Som fastighetsförvaltare har du övergripande ansvar för att förvalta, utveckla och förädla fastigheter. Det är du som ser till att hyresgästerna är nöjda och att respektive fastighets ekonomi utvecklas på ett så fördelaktigt sätt som möjligt.

Som fastighetsförvaltare kan det också innebära att du har arbetsledaransvar. I rollen som fastighetsförvaltare behöver du ha uttalat intresse inte bara för teknik och juridik, utan även ekonomi och affärsutveckling. Fastighetsförvaltaren har i sin roll mycket affärsmässiga kontakter med inte bara hyresgäster utan också entreprenörer och leverantör, vilket ställer krav god fastighetsjuridisk, -ekonomisk och -teknisk kompetens.

I vår utbildning kommer du att läsa ekonomi, teknik, juridik och projektledning.

Arbetet är mycket omväxlande och bjuder på stora möjligheter till personlig utveckling och goda anställningsvillkor. Dessutom i en expansiv bransch som inte flyttar utomlands.

Utbildning två terminer
Vi tar förvaltarrollen på allvar och ger dig de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb i branschen. Vår diplomutbildning till förvaltare sträcker sig över två terminer, vilket behövs för att lära sig förvaltarens olika kompetenser.

Föreläsningarna genomförs huvudsakligen tisdagar och torsdagar kl 16-19. Utbildningen startar i 11 januari 2022.

Fastighetsföretagande, 6 lektionstillfällen
I denna kurs lär du dig förutsättningarna för ett framgångsrikt fastighetsföretagande. Du får kunskaper om fastighetsbranschen och blickar framåt för att läsa av trender och förändringar. Du får kopplingen till samhällsekonomin och hur det påverkar fastighetsbranschen. Du lär dig hur fastighetsbolag kan organiseras för att skapa effektiva och lönsamma företag. I denna kurs får du lära dig om hur nyckeltal för kostnader och förbrukningar fungerar i teorin och praktiken.

Företagsekonomi med inriktning mot fastighetsförvaltning, 8 lektionstillfällen
Här fokuserar vi på företagsekonomi sett ur ett fastighetsföretags perspektiv. Du lär dig upprätta en affärsidé och affärsplan för fastighetsföretag. Du får kunskaper om företagsformer, metoder för budgetering, finansiering, redovisning och årsbokslut samt hur fastighetsföretagens omvärld och marknadsförutsättningar påverkar företagens verksamhet, företagsform och uppbyggnad.

I denna kurs ingår även ämnesområdet marknadsföring, som är allt viktigare i en konkurrensutsatt vardag. Begrepp som kundrelationer och varumärkeshantering är centrala. Begreppet NKI och nöjda kunder tas upp.

Investeringskalkylering, 4 lektionstillfällen
Kursen investeringskalkylering bygger på kursen företagsekonomi och är en kurs som ger dig kunskaper om och förståelse för samband mellan kostnader, intäkter och avkastningskrav samt hur investeringar påverkar balansräkningen. Du får kunskaper som ska leder till att du självständigt kan bedöma huruvida en investering är lönsam enligt givna förutsättningar och att du därmed kunna rangordna olika investeringsalternativ.

Installationsteknik, 8 lektionstillfällen
Kursen bygger på kursen Byggnadsteknik. Efter kursen har du övergripande kunskap om tekniska installationssystemen i fastigheter. Kursen fokuserar särskilt på el-, värme-, ventilation- och kylssystemens uppbyggnad. Kunskaperna ska leda till att du självständigt ska kunna säkerställa att installerade system uppfyller kraven avseende en god kvalitet på inomhusklimatet.

Projektledning, 8 lektionstillfällen
Här får du verktygen att leda och arbeta i projekt och att arbeta som ledare. Sådant har du nytta av både i ditt arbete och i den fortsatta utbildningen.

Du får verktyg för att bedriva en effektiv projektledning med allt från planering, rapporter, ekonomi och projektgruppens utveckling. Som projektledare kan du hamna i olika roller och här lär du dig skillnaden mellan dessa samt hur kan agera i olika roller. Framför allt lär du dig att leda och slutföra projekt med hjälp av välstrukturerade arbetsprocesser.

Vi tar också upp vad som krävs av dig för att arbeta som projektledare. Kursen ger färdigheter i modellerna IMGD och situationsanpassat ledarskap. Du får verktyg och praktisk träning i samtalsmetodik, konflikthantering och målstyrning samt verktyg för att leda grupper mot uppsatta mål.

Byggnadsteknik och -fysik, 10 lektionstillfällen
Du får kunskaper om byggnadsteknik och du lär dig identifiera och analysera byggnadstekniska problem. Vidare får du kunskap om hur värme och fukt påverkar byggnaden och inomhusklimatet. Du lär dig att upprätta en energibalans och ta fram förbättringsförslag för att minska energianvändningen och rangordna dem utifrån både ett tekniskt och ett ekonomiskt perspektiv.

Juridisk översiktskurs med inriktning mot fastighetsförvaltning, 10 lektionstillfällen
I kursen får du allmänna kunskaper om rättsväsendets organisation och arbete och kunskaper i de avsnitt i rättsordningen som är av väsentlig betydelse i fråga om fastighetsföretagande. Bland annat behandlas juridisk terminologi, rättskällor, rättstillämpning samt särskilt personrätt, avtalsrätt, mellanmansrätt, köprätt och fastighetsrätt. 

Tillämpad juridik – hyresrätt, 12 lektionstillfällen
Kursen bygger på juridisk översiktskurs och här får du fördjupade kunskaper inom fastighetsrätt, särskilt hyresrätt, d v s rättsförhållandet mellan hyresvärd och bostads- respektive lokalhyresgäst. Kunskaperna leder till att du ska kunna bedöma rättigheter och skyldigheter avseende nyttjanderätt till fast egendom och särskilt vid upplåtelse av bostäder och lokaler. Vidare erhåller du mycket ingående kunskaper om det kollektiva hyressättningssystemet. 

Tillämpad juridik – entreprenadrätt, 6 lektionstillfällen
Kursen bygger på juridisk översiktskurs och här får du kunskaper om standardavtalsrätt och kunskaper avseende de standardavtal som särskilt föreligger i fråga om entreprenader, bland annat AB 04, ABT 06 och ABK 09. Även BAS U och BAS P behandlas översiktligt.

Kunskaperna leder till att du självständigt kan upphandla konsulter och general- och totalentreprenader avseende om- och tillbyggnader. Efter kursen ska du även kunna biträda vid upphandling avseende nyproduktion av byggnader.

FÖRKUNSKAPER

Du bör ha avklarade gymnasiestudier eller motsvarande utbildning. I matematik rekommenderar vi att du har kunskaper motsvarande matematik B eller 2. Det finns möjlighet att bedriva självstudier i matematik före utbildningen. Vi har ett självstudiehäfte i matematik som du gärna får använda.

Kontakta oss för mer information.

Fastighetsakademin | 031 – 734 11 60 | J A Wettergrens gata 14 – 421 30 Västra Frölunda | info@fastighetsakademin.se

Har du några frågor eller funderingar?

Ring oss på 031-734 11 60 eller mejla info@fastighetsakademin.se