DIPLOMERAD FASTIGHETSFÖRVALTARE – VIDAREUTBILDNING

En unik ettårig utbildning parallellt med jobb


Introduktion

En unik möjlighet att vidareutbilda dig till fastighetsförvaltare samtidigt som du arbetar. Utbildningen vänder sig till dig som antingen redan arbetar i fastighetsbranschen och vill vidareutbilda dig eller du som vill byta yrkesbana.

Här får du en gedigen utbildning som sträcker sig över ett år, 36 veckor.

Du lär dig det en fastighetsförvaltare behöver. Fastighetsförvaltaryrket är ett tvärvetenskapligt, omväxlande och mångfacetterat yrke som ställer större och större krav på djupa kunskaper.

Som fastighetsförvaltare har du övergripande ansvar för att förvalta, utveckla och förädla fastigheter. Det är du som ser till att hyresgästerna är nöjda och att respektive fastighets ekonomi utvecklas på ett så fördelaktigt sätt som möjligt.

Som fastighetsförvaltare kan det också innebära att du har arbetsledaransvar. I rollen som fastighetsförvaltare behöver du ha uttalat intresse inte bara för teknik och juridik, utan även ekonomi och affärsutveckling. Fastighetsförvaltaren har i sin roll mycket affärsmässiga kontakter med inte bara hyresgäster utan också entreprenörer och leverantör, vilket ställer krav god fastighetsjuridisk, -ekonomisk och -teknisk kompetens.

I vår utbildning kommer du att läsa ekonomi, teknik, juridik och projektledning.

Arbetet är mycket omväxlande och bjuder på stora möjligheter till personlig utveckling och goda anställningsvillkor. Dessutom i en expansiv bransch som inte flyttar utomlands.

Utbildning två terminer

Vi tar förvaltarrollen på allvar och ger dig de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb i branschen. Vår diplomutbildning till förvaltare sträcker sig över två terminer, vilket behövs för att lära sig förvaltarens olika kompetenser.

Föreläsningarna genomförs huvudsakligen tisdagar och torsdagar kl 16-19. Utbildningsstart är den 10 januari och utbildningen slutar den 19 december.

Ladda ner mer information här.

BOKA PLATS

Utbildningen startar den 10 januari 2019 och pågår hela 2019. Priset är 74 000 kr exklusive moms för företag  och 74 000 kr inklusive moms för privatpersoner. Kurslitteratur ingår.

Fastighetsföretagande, 6 lektionstillfällen
I denna kurs lär du dig förutsättningarna för ett framgångsrikt fastighetsföretagande. Du får kunskaper om fastighetsbranschen och blickar framåt för att läsa av trender och förändringar. Du får kopplingen till samhällsekonomin och hur det påverkar fastighetsbranschen. Du lär dig hur fastighetsbolag kan organiseras för att skapa effektiva och lönsamma företag. I denna kurs får du lära dig om hur nyckeltal för kostnader och förbrukningar fungerar i teorin och praktiken.

Företagsekonomi med inriktning mot fastighetsförvaltning, 8 lektionstillfällen
Här fokuserar vi på företagsekonomi sett ur ett fastighetsföretags perspektiv. Du lär dig upprätta en affärsidé och affärsplan för fastighetsföretag. Du får kunskaper om företagsformer, metoder för budgetering, finansiering, redovisning och årsbokslut samt hur fastighetsföretagens omvärld och marknadsförutsättningar påverkar företagens verksamhet, företagsform och uppbyggnad.

I denna kurs ingår även ämnesområdet marknadsföring, som är allt viktigare i en konkurrensutsatt vardag. Begrepp som kundrelationer och varumärkeshantering är centrala. Begreppet NKI och nöjda kunder tas upp.

Investeringskalkylering, 4 lektionstillfällen
Kursen investeringskalkylering bygger på kursen företagsekonomi och är en kurs som ger dig kunskaper om och förståelse för samband mellan kostnader, intäkter och avkastningskrav samt hur investeringar påverkar balansräkningen. Du får kunskaper som ska leder till att du självständigt kan bedöma huruvida en investering är lönsam enligt givna förutsättningar och att du därmed kunna rangordna olika investeringsalternativ.

Installationsteknik, 8 lektionstillfällen
Kursen bygger på kursen Byggnadsteknik. Efter kursen har du övergripande kunskap om tekniska installationssystemen i fastigheter. Kursen fokuserar särskilt på el-, värme-, ventilation- och kylssystemens uppbyggnad. Kunskaperna ska leda till att du självständigt ska kunna säkerställa att installerade system uppfyller kraven avseende en god kvalitet på inomhusklimatet.

Projektledning, 8 lektionstillfällen
Här får du verktygen att leda och arbeta i projekt och att arbeta som ledare. Sådant har du nytta av både i ditt arbete och i den fortsatta utbildningen.

Du får verktyg för att bedriva en effektiv projektledning med allt från planering, rapporter, ekonomi och projektgruppens utveckling. Som projektledare kan du hamna i olika roller och här lär du dig skillnaden mellan dessa samt hur kan agera i olika roller. Framför allt lär du dig att leda och slutföra projekt med hjälp av välstrukturerade arbetsprocesser.

Vi tar också upp vad som krävs av dig för att arbeta som projektledare. Kursen ger färdigheter i modellerna IMGD och situationsanpassat ledarskap. Du får verktyg och praktisk träning i samtalsmetodik, konflikthantering och målstyrning samt verktyg för att leda grupper mot uppsatta mål.

Byggnadsteknik och -fysik, 10 lektionstillfällen
Du får kunskaper om byggnadsteknik och du lär dig identifiera och analysera byggnadstekniska problem. Vidare får du kunskap om hur värme och fukt påverkar byggnaden och inomhusklimatet. Du lär dig att upprätta en energibalans och ta fram förbättringsförslag för att minska energianvändningen och rangordna dem utifrån både ett tekniskt och ett ekonomiskt perspektiv.

Juridisk översiktskurs med inriktning mot fastighetsförvaltning, 12 lektionstillfällen
I kursen får du allmänna kunskaper om rättsväsendets organisation och arbete och kunskaper i de avsnitt i rättsordningen som är av väsentlig betydelse i fråga om fastighetsföretagande. Bland annat behandlas juridisk terminologi, rättskällor, rättstillämpning samt särskilt personrätt, avtalsrätt, mellanmansrätt, köprätt och fastighetsrätt. 

Tillämpad juridik – hyresrätt, 10 lektionstillfällen
Kursen bygger på juridisk översiktskurs och här får du fördjupade kunskaper inom fastighetsrätt, särskilt hyresrätt, d v s rättsförhållandet mellan hyresvärd och bostads- respektive lokalhyresgäst. Kunskaperna leder till att du ska kunna bedöma rättigheter och skyldigheter avseende nyttjanderätt till fast egendom och särskilt vid upplåtelse av bostäder och lokaler. Vidare erhåller du mycket ingående kunskaper om det kollektiva hyressättningssystemet. 

Tillämpad juridik – entreprenadrätt, 6 lektionstillfällen
Kursen bygger på juridisk översiktskurs och här får du kunskaper om standardavtalsrätt och kunskaper avseende de standardavtal som särskilt föreligger i fråga om entreprenader, bland annat AB 04, ABT 06 och ABK 09. Även BAS U och BAS P behandlas översiktligt.

Kunskaperna leder till att du självständigt kan upphandla konsulter och general- och totalentreprenader avseende om- och tillbyggnader. Efter kursen ska du även kunna biträda vid upphandling avseende nyproduktion av byggnader.

Schema 2019

10-jan Introduktion
10-jan Fastighetsföretagande
15-jan Fastighetsföretagande
17-jan Fastighetsföretagande
22-jan Fastighetsföretagande
24-jan Fastighetsföretagande
29-jan Fastighetsföretagande
31-jan Företagsekonomi
05-feb Företagsekonomi
07-feb Företagsekonomi
19-feb Företagsekonomi
21-feb Företagsekonomi
26-feb Företagsekonomi
28-feb Företagsekonomi
05-mar Företagsekonomi
07-mar Investeringskalkylering
12-mar Investeringskalkylering
14-mar Investeringskalkylering
19-mar Investeringskalkylering
21-mar Byggnadsteknik- och fysik
26-mar Byggnadsteknik- och fysik
28-mar Byggnadsteknik- och fysik
02-apr Byggnadsteknik- och fysik
04-apr Byggnadsteknik- och fysik
09-apr Byggnadsteknik- och fysik
11-apr Byggnadsteknik- och fysik
23-apr Byggnadsteknik- och fysik
25-apr Byggnadsteknik- och fysik
30-apr Byggnadsteknik- och fysik
02-maj Installationsteknik
07-maj Installationsteknik
09-maj Installationsteknik
14-maj Installationsteknik
16-maj Installationsteknik
21-maj Installationsteknik
23-maj Installationsteknik
28-maj Installationsteknik
20-aug Projektledning
22-aug Projektledning
27-aug Projektledning
29-aug Projektledning
03-sep Projektledning
05-sep Projektledning
10-sep Projektledning
12-sep Projektledning
17-sep Juridik
19-sep Juridik
24-sep Juridik
26-sep Juridik
01-okt Juridik
03-okt Juridik
08-okt Juridik
10-okt Juridik
15-okt Juridik
17-okt Juridik
22-okt Juridik
24-okt Juridik
29-okt Hyresrätt
30-okt Hyresrätt
05-nov Hyresrätt
07-nov Hyresrätt
12-nov Hyresrätt
14-nov Hyresrätt
19-nov Hyresrätt
21-nov Hyresrätt
26-nov Hyresrätt
28-nov Hyresrätt
03-dec Entreprenadrätt
05-dec Entreprenadrätt
10-dec Entreprenadrätt
12-dec Entreprenadrätt
17-dec Entreprenadrätt
19-dec Entreprenadrätt
19-dec Avslutningsfest

Med reservation för ändringar.

Schema med tider sänds ut strax innan utbildningsstart.

FÖRKUNSKAPER

Du bör ha avklarade gymnasiestudier eller motsvarande utbildning. I matematik rekommenderar vi att du har kunskaper motsvarande matematik B eller 2. Det finns möjlighet att bedriva självstudier i matematik före utbildningen. Vi har ett självstudiehäfte i matematik som du gärna får använda.

Kontakta oss för mer information.

Fastighetsakademin | 031 – 734 11 60 | J A Wettergrens gata 14 – 421 30 Västra Frölunda | info@fastighetsakademin.se