Fastighets- och energitekniker

(tidigare kallad Drift- och fastighetstekniker)

Som fastighets- och energitekniker är du en nyckelperson med ansvar för den dagliga tillsynen av fastigheters tekniska system i fråga om drift, underhåll och skötsel.

En stor del av arbetet innebär också att energieffektivisera och driftoptimera befintliga anläggningar och system inom värme, ventilation, vatten, kyla och el. Det innebär att du får göra nulägesanalyser av befintlig teknik och utifrån dessa komma med förslag på lösningar som långsiktigt förbättrar verksamheten både ekonomiskt och tekniskt. Det arbetet görs utifrån såväl fastighetsägarnas och samhällets krav som hyresgästers förväntningar.

Som fastighets- och energitekniker träffar du mycket folk. Du har därför ett ansvar för att skapa goda relationer med såväl hyresgäster och arbetskamrater. Du kommer också att få ansvar för att styra och leda inhyrda entreprenörer och hantverkare på ett professionellt sätt.

Det är ett fritt jobb under ansvar där du jobbar såväl praktiskt som teoretiskt och med stora möjligheter att själv planera och styra ditt arbete.

Som fastighets- och energitekniker kommer din framtida arbetsplats att bli inom företag eller organisationer med bostäder, kontor, industrier, sjukhus, affärscentra, värmeverk etc.

Så här säger våra studenter om oss.


Efter genomgången utbildning ska den studerande ha kompetens för att kunna arbeta som:

 • energitekniker inom fastighet
 • fastighetstekniker
 • drifttekniker
 • automationstekniker inom fastighet
 • drifttekniker inom fastighet
 • etc.


Utbildningen

Programmet till fastighets- och energitekniker omfattar 300 Yh-poäng, vilket motsvarar 1,5 års heltidsstudier och leder fram till en yrkeshögskoleexamen som drift- och fastighetstekniker.

Utbildningens mål

Det primära målet för utbildningen Fastighets- och energitekniker är att leda till jobb inom ett relevant yrkesområde och där marknaden idag saknar en viktig komponent – personer med en bred kunskap om fastigheter avseende system och energikonsumtion samt miljö.

Utbildningen syftar till att utbilda fastighets- och energitekniker med kunskaper inom projektkunskap, installationsteknik, värmesystem, ekonomi, byggnaders klimatskärm, ventilationssystem, elteknik, kylteknik, energioptimering och kommunikation.

En fjärdedel av utbildningen är LIA (lärande i arbete), där studenten använder sig av sina nya kunskaper och tillsammans med handledare vidareutvecklar dessa.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om
 • IT-system inom styr- och regler
 • relevanta tekniker i såväl moderna som äldre fastigheter
 • fastigheters byggnadsfysik/klimatskärm i såväl moderna som äldre fastigheter
 • modern och äldre fastighetsautomation
 • modern och äldre VVS-teknik
 • modern och äldre kylteknik
 • modern och äldre ventilationsteknik
 • miljöanpassad energieffektivisering och energioptimering
 • resurshushållning för ett hållbart samhälle
 • verksamhetsbaserad projektledning
 • verksamhetsstyrning utifrån kundbehov
 • ekonomiska och juridiska konsekvenser av olika åtgärder
 • det professionella mötet med kolleger och kunder.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att
 • självständigt under eget ansvar utföra avancerade tekniska arbeten i en fastighet
 • utföra fastighetsarbeten med långsiktiga energibesparingar och miljöhänsyn i fokus
 • upprätta och dokumentera tekniska arbeten
 • identifiera och analysera behov samt verkställa relevanta insatser
 • ta eget ansvar i såväl enskilda som i grupprelaterade situationer
 • värdera och väga samman kundbehov med affärsnytta
 • på ett vederhäftigt vis, kommunicera och argumentera i olika situationer.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att
 • säkerställa drift och underhåll för olika komplexa tekniska installationer
 • värdera, dimensionera och verkställa energismarta åtgärder i långsiktiga energi- och miljöperspektiv
 • förmedla det egna gedigna energikunnandet till andra i organisationen
 • planera, installera, dokumentera och serva olika system för energieffektivisering
 • följa upp och analysera energiförbrukningen i byggnader
 • genomföra energianalyser och upprätta energiplaner
 • driva kontinuerligt effektiviseringsarbete i ett större kvalitetssystem
 • genomföra olika behovsstyrda aktiviteter inom energieffektiva system
 • bedöma och kritiskt granska utförda arbeten enligt lagstiftning och vedertagna principer
 • upphandla och beställa till underentreprenörer
 • handleda och vägleda entreprenörer och externa hantverkare
 • agera professionellt i mötet med kolleger och kunder
 • värdera och analysera såväl skriftlig som muntlig information
 • inför grupp eller individer vid vardagssituationer kunna presentera olika energitekniska förslag.

Utbildningens huvudsakliga uppläggning och innehåll

Utbildningen till fastighets- och energitekniker är en yrkesutbildning omfattande tre terminers heltidsstudier. Under varje läsperiod studeras 2–4 kurser parallellt.

Ett mycket viktigt utbildningsmoment är LIA som har till syfte att tydliggöra yrkesprofilen och ge studenten goda förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. Det innebär att både praktiska och teoretiska kunskaper inhämtas ute på en arbetsplats.


Kurser som ingår i programmet för drift- och fastighetstekniker:

Fastighetsföretagande – 30 Yh-poäng
Projektkunskap – 10 Yh-poäng
Kommunikation – 10 Yh-poäng

Elteknik – 20 Yh-poäng
Byggnadsteknik och -fysik – 30 Yh-poäng
Installationsteknik – 35 Yh-poäng
Kyl- och värmepumpsteknik – 15 Yh-poäng
Styr- och reglerteknik – 20 Yh-poäng
Energioptimering och -effektivisering – 25 Yh-poäng

Företagsekonomi – 15 Yh-poäng

LIA 1 – Fastighetsföretagande – 25 Yh-poäng
LIA 2 – Teknik – 25 Yh-poäng
LIA 3 – Drift och underhåll – 25 Yh-poäng

Examensarbete – 15 Yh-poäng


Vad krävs för att vara behörig att söka denna utbildning?

Läs mer om behörighet här.

Vill du ha mer information?

Skicka ett ebrev till info@fastighetsakademin.se eller ring 031-734 11 60.